Сэдэв : Албан бичиг, эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бүтэц, найруулга

2010-10-11 20:23

Сэдэв : Албан бичиг, эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бүтэц, найруулга
Эх сурвалж : Ном хэвлэлээс
Эрдэм шинжилгээний найруулгын онцлог
• Асуудал дэвшүүлсэн, эрэл хайгуултайгаар шиидвэрлэн түүнийгээ баталж нотолсон
• Мэргэжлийн нэр томьёог хэрэглэдэг
• Нуршихгүйгээр, шууд утгаар нь, оновчтой бичих
• Эшлэл, тайлбар, зүүлт,хавсралт материал хэрэглэдэг
• Хүснэгт, загвар, бүдүүвч, тулгуур зэргийг зохистой ашигладаг
• Хэл найруулга нь энгийн байдаг

Эрдэм шинжилгээний найруулгын хэлбэр
• Нэг сэдэвт зохиол
• Шинжлэх ухааны хялбаршуулсан зохиол
• Сурах бичиг, ном зохиол, товхимол
• Эрдэм шинжэлгээний өгүүлэл
• Эрдэм шинжилгээний илтгэл
• Эрдэм шинжилгээний хураангуй (авто реферат)
• Танилцуулга (анотаци)

Эрдэм шинжилгээний зохиолын бүтэц :
Нэг сэдэвт зохиол, дипломын ажил :
1.Удиртгал
• Судалгааны ажлын үндэслэл
• Энэ сэдвээр өмнө судлагдсан байдал
• Судалгааны ажлын зорилго
• Судалгааны ажлын зорилт
• Судлах зүйл
• Судлагдахуун
• Таамаглал
• Судалгааны шинэлэг тал
• Зохиолын бүтэц

2. Тэргүүн, дэд бүлэг:
3. дүгнэлт
4. ном зүй, хавсралт

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны өгүүлэл, илтгэл :
• өгүүллийн эхлэл хэсэг, уг сэдвийн судлагдсан байдал
• үндсэн хэсэг, баталгаа, нотолгоо, баримт мэдээлэл
• Төгсгөл хэсэг, дэвшүүлсэн асуудал
• Товч дүгнэлт

Албан бичгийн найруулгын онцлог :
• Товч, тодорхой
• Тодорхой, загвартай
• Оновчтой
• үнэн зөв
• Энгийн ойлгомжтой

Албан бичгийн найруулгын хэлбэр :
• Хууль, зарлиг, тогтоол, тушаал, захирамж, албан мэдэгдэл
• Дүрэм, журам
• Заавар, удирдамж, албан захидал
• Цахилгаан, нот бичиг
• өргөдөл, баримт
• тайлан, илтгэх хуудас
• хурлын тэмдэглэл ( протокол)

Албан бичгийн бүтэц, явуулах , илгээх бичиг :
• он, сар, өдөр
• бичгийн дугаар
• хаана, хэнд явуулах
• албан бичгийн утга
• үндсэн бичвэр
• Явуулсан хүний гарын үсэг

Тайлан :
• Хэний ямар хугацаанд хийсэн ажлын тайлан болох тухай гарчиг
• Хийсэн ажлын агуулга, гүйцэтгэлийг тоо баримттай бүлэглэн бичнэ
• Цаашид хий ажлын тойм
• Удирдлага байгуулгад тавих санал

Хурлын тэмдэглэл:
• Он, сар, өдөр
• ямар хурлын тэмдэглэл болох тухай гарчиг
• хуралд оролцсон хүмүүс , хурал эхэлсэн, дууссан цаг хугацааны тухай тэмдэглэл
• хэлэлцэх асуудлын тойм
• хэлэлцсэн асуудал
• асуулт, хариулт , санал
• шийдвэрлэсэн асуудлын тэмдэглэл

Өргөдөл :
• он, сар, өдөр
• хаана, хэнд бичих тухай
• хэнээс бичиж буй
• өргөдөл бичих болсон учир шалтгаан, хүсэмжилсэн зүйл
• өргөдөл бичсэн хүний хаяг, овог, нэр

Баримт :
• он, сар, өдөр
• хаана, хэнд бичих тухай
• хэнээс бичиж буй
• баримт бичих болсон учир шалтгаан, авах зүйлийн жагсаалт, нэр төрөл
• баримт бичсэн хүний хаяг, овог, нэр
 

Сэтгэгдэл

  1. Bebe :
    2011-04-14 23:55

    Их таалагдлаа! Баярлалаа!!!

Сэтгэгдэлийн тоо : 1

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл